چاپ کردن این صفحه

مشورت، عامل آرامش بخش در برابر سرزنش ها و آسیب پذیری هاست.