چاپ کردن این صفحه

شهرالصیام (اقامه نمازجماعت وسخنرانی)


بیان احکام دین ومعارف اهلبیت همزمان با اقامه نماز ظهر وعصر در مساجد روستاهای بخش