چاپ کردن این صفحه

عاشورا يعني تحمل «ثقل الحديد» در راه ولايت